FANDOMMammaaksotni kun asiti kan dhiyaatan dhalaa dhalatti darbanii hamma yoonaa yoo turan illee yoona kana mammaaksotni barredan kun yaroo ammaatti iraanfatamaa jiru. (akka yaada kooti)

Baay'een isaanii kan argamanis akkoo koo faanaa guyyaa guyyaatti yaroon Oromiffaatin dubadhu qabachuudhaani.

Dubistootni fuula kanaa mammaaksota adda addaa Oromoo ni beektu taanaan as barreessu dandeessu.

Galatoomaa


 1. Otuu beekani kosoodhan dadhii dadhii jedhu
 2. Dubbiin mana keenyaa futaasaaf furgaasaa /fardarraa nabuusaa /udaan nan futtaasaa
 3. Irra turaan farda ura
 4. Ootummaan nadheenii karra cufaa oolcha
 5. Akka ebbellutti sirbaan morma nama jallisaa (source others)
 6. Waa malee manni hinaaruu (source others)
 7. Ani isan barre/ issa qanbarree / ciniinsuu qarree / miixuu manharmee
 8. Hojii guduruu sadii gidiruu / garbuu tumiisaa qaraqabisaa nugii tumiisaa laxxalaxiisaa
 9. Waraabechi biyya hinbeekne dhaqee googaa naa dhafaa jedha (lencoo a.)
 10. Odoo beeknuu huuba wajjin jette sareen (leencoo a.)
 11. Biyya maal nafidde, biyya baalli huddu nama gubu jedhe namichi dobbiidhaan hudduu haxxaawwatee, (leencoo a.)
 12. Kaachaa ooluus reeffi allaattii lafuma (leencoo a.)
 13. Harka nama tokkootiin abidda qabuun naman-dhibu. (leencoo a.)
 14. Harreen waldhiitti malee ilkaan walhincabsitu. (leencoo a.)
 15. Abjuun bara beelaa biddeen biddeen jetti.
 16. Sa’aa abbaan gaafa cabse ormi ija balleessa
 17. Sussuqni gulufa fuudha
 18. Haadha laalii intala fuudhi
 19. Hadhaa kaattuu ilmoon habarartuu
 20. Kan dhufattu hinqabdu ofii dhagaa dhufistti
 21. Harki dhadhaqaan huddu abba dhaqa
 22. Arrabni dhadhaqaa gandaan nama dhaqa
 23. Jaarsii bareedaa ilkaan areeda
 24. Jala bultiin lafaa nama butti
 25. Duaaf karaatu gargar nama baasa
 26. Obsaan aannan goromsaa duga
 27. Saree adii barri walii gadi
 28. Dhuufuun mariatanni dhuufan hinajooftu
 29. Nyaadhuu nyaadhuu firakeetti garagalii liqimsi
 30. Abbaan daadhii dhugeef ilmi afaan hin’urgaahu
 31. Abbeen yoo nyaachaa bule maaddiin jala bula?
 32. Ijoollee erganii ergaa wajjin dhaqu.
 33. Lukkun haatee hatee kan ittiin qalamtu baafte.
 34. Harree’n qabduu gaangee namaa tuffatti
 35. Waan koraa dhaaf fudhaniif farduu beeke
 36. Kan baranaa fi warrana jette hin-ooltu
 37. Baraafi furguggee gad-jedhanii jala darbu
 38. Sodaaf surree wajjin kufu,
 39. Kankufees anuma kan badees surree koo tii gabaan maa natti kofaltii
 40. Yoo bariyuu fedhu hindimimisa
 41. Gogaan harree amalaaf daaraatti gad-kaata (?)
 42. Harree ganama badde galgala kurkuriin hin­ -argu
 43. Tiksee qalbii argan hanga karraatti ari’uu
 44. Homaan jedhuun obboleessa gadheeti
 45. Qaanoftuun intalaa obbolessaf ulfoofti.
 46. Darbatanii jinfuun qabatani
 47. Gaalamootni andaaqoo wiciiciit kaakisa
 48. Fardii biraan gaha malee hinwaraanu
 49. Gadheen fira’n beektu gandaaf dallaaran buuti
 50. Eebuu gannaatii fi daba hadhaa buddeenaa homtuu namaan beeku
 51. Rakkataatu jala ciisa
 52. Amma naliqimsii gaafa masqalaa na natufi
 53. Warrabuu ta’een dhufaa harree ta’ii na’eegi
 54. Intallis kan saanii sirbis mana saanii
 55. Gad-deebtuun namaa haree ribii fuutii
 56. Raaddi harree wajjin oolte dhuufuu barattee galti
 57. Sodaattuun cooma hin-nyaatu
 58. Dhiirsi harree waraabuu irra naman’oolchitu
 59. Ati kanumaa jette niitiin dhirsa huutee
 60. Manni abban gube iyya’n qabu
 61. Ashetaf bareeda biran darbani
 62. Du’aa dhoksanii awaala eessaan dhaqu
 63. Sareen warra nyaateef dutti
 64. Qooree hinqaranii offif qara baati
 65. Haatee bareede jennaan karaa kanaa dabartii
 66. Haatee durba jennaan dur­ -kaa
 67. Hibboo jennaan malluu beeke
 68. Harki hanni bare dooluut socho’a
 69. Sibiilli abaan qare abbaa qale
 70. Tika didaaf nyaata dida
 71. Akkuma durii seetee jaartiin qulla kaate
 72. Luqqisaan mana fixeeti kuusaan mana gabbise
 73. Firaaf abidda alaalatti/fagootti
 74. Mee qurupheen foon haataatu dura
 75. Kan argatanirra kan abdatantuu caala
 76. Galglli harree kan waraabessaati
 77. Nama wagga sodomaa wajjin hinfiigin nama waggaa afurtama wajjin hinnyaatin nama waggaa shantama wajjin hinqoosin
 78. Nuugii tumanii nyaachuun dafqa baate hincaalu
 79. Qubdi ofii ajaaye jedhaanii kutanii hingatanii
 80. Borun hinbeeknen qoda-bukoon shee lama
 81. Hiddi idooshee malee hindhiigdu
 82. Namni bara kana ija babaase bara dhufu maraata
 83. Raafuu fixee rafuu dide
 84. Dhaquu dhaqxee gala maraatte
 85. Hantuutni dhaltee dhaltee eegee geessee maassante
 86. Ofiifu hinduuti maaf ofhuuti
 87. Hima didduun dua hindiddu
 88. Guddatanii duuluun hirbaata allaatii tauudha
 89. Gugguufee dhuufuu dhuufee ol-jedhee ajeeffata
 90. Afaan garii afaa gaarii caala
 91. Ayaana waggaa ayaantuti argaa
 92. Waan harreen tatuuf fardi hin beeku7
 93. Abidda Hudduun baatee kan namaa dhaamsuu kaatti