FANDOM


Todo list of the names should be segregated to gender and list should be based on topic like classic, modern etc. please leave additional comments here. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa

Maqaalee Oromoo Edit

 1. Dinqaa
 2. Danuu
 3. Sanyii
 4. Barasaa
 5. Simarsan
 6. feeneeti
 7. Naahil
 8. Naasifaayi
 9. Meelaatii
 10. Olaantuu
 11. siinboonee
 12. Firaafis


fedhii

 1. fayyisaa
 2. wayyeessaa
 3. addunyaa
 4. galaanaa
 5. taliilaa
 6. gammachuu
 7. liiban
 8. gadaa
 9. diggaa
 10. kanarraa
 11. adii
 12. biiftuu
 13. godee
 14. abdii
 15. abdiisaa
 16. kumashii
 17. iddoosaa
 18. bultiiwaaqashee
 19. naa'omi
 20. galataa
 21. yaadanii
 22. simboo
 23. jaalannee
 24. jaalalii
 25. caaltuu
 26. beekaa
 27. beekumaa
 28. marii'ol
 29. rabbiraa
 30. kennaa
 31. roobeeraa
 32. nagaasaa
 33. nagarii
 34. mararaa
 35. guddinaa
 36. guutuu
 37. guutaa
 38. galataa
 39. quufaa
 40. baacuu
 41. quufaa
 42. qunxurree
 43. turee
 44. hawaas
 45. ayaantu
 46. gammadee
 47. fayyisee
 48. kumsaaboontuu
 49. bonaa
 50. gadaadaraartuu
 51. angaatuu
 52. qananiisaa
 53. qananii
 54. burqaa
 55. koortuu
 56. kooraa
 57. bashaatuu
 58. bashaadhuu
 59. lalisee
 60. lokkoo
 61. meetii
 62. jorgee
 63. qondaalee
 64. ifaiftuu
 65. bareedduu
 66. nadhanii
 67. nadhii
 68. qabbanee
 69. bashaanee
 70. qananii
 71. dambalee
 72. siitinaa
 73. dammee
 74. guddaa
 75. bulchaa
 76. fayyeeraa
 77. dangalaa
 78. ushii
 79. bulii
 80. diggaa
 81. dibaabaa
 82. dibaabee
 83. amantii
 84. akkasaa
 85. angaasaa
 86. waaqtolee
 87. waaqjedhaa
 88. waaqwayya
 89. dammasaakeetii
 90. kennaakee
 91. abdii
 92. laalii
 93. abbayaa
 94. abdannee
 95. abdataa
 96. goobanaa
 97. mootii
 98. hundarraa
 99. siifan
 100. jiituu
 101. guddataa
 102. olyaad
 103. naaol'
 104. firaaol'
 105. dinqiishee
 106. akkakoo
 107. akkashee
 108. harmee
 109. hankoo
 110. biyyaa
 111. beenyaa
 112. tokkummaa
 113. lammummaa
 114. lammii
 115. bantii
 116. yaadanii
 117. jaalalii
 118. jaalannee
 119. bonaa
 120. gammachuu
 121. gammachis
 122. dhufeeraa
 123. lammi
 124. guddisaa
 125. guddataa
 126. feeneet
 127. caaltuu
 128. ayyaantuu
 129. boontu
 130. fufaa
 131. kennaa
 132. 'naol'
 133. kennaakee
 134. kiyya
 135. 'firaaol'
 136. naanaati
 137. 'siifan'
 138. hawwii
 139. leensee
 140. deebii
 141. aagaa
 142. nammarraa
 143. margaa
 144. qarneessaa
 145. askoo
 146. dandanaa
 147. durreettii
 148. dummeetti
 149. Koo-keet
 150. badhaatuu
 151. badhaasaa
 152. booranee
 153. horaa
 154. kumee
 155. liiban
 156. gaalloo
 157. taliilee
 158. aananee
 159. tolasaa
 160. guutamaa
 161. dheressaa
 162. leencoo
 163. gishuu
 164. aagaa
 165. faayaa
 166. lammeesaa
 167. badhaanee
 168. hordoofaa
 169. badhaatuu
 170. doii'
 171. qeeransoo
 172. hawwinee
 173. nagaasee
 174. nagawoo
 175. nuurfataa
 176. qabataa
 177. bulanii
 178. birakee
 179. fufaa
 180. dhugaasaa
 181. waaqjiraa
 182. jabeessaa
 183. maqaasaa
 184. jajanii
 185. dawwitii
 186. hortuu
 187. dandeessuu
 188. soreettii
 189. dhiinsaa
 190. bakaree
 191. gurmuu
 192. gurmeessaa
 193. anaan
 194. waaqgahee
 195. daraaraa
 196. corqaa
 197. boodanaa
 198. bookkanaa
 199. bultuu
 200. tuuchoo
 201. bakkashee
 202. tulluu
 203. ayyaanoo
 204. barii
 205. turaa
 206. nagarii
 207. nagaroo
 208. dabalaa
 209. amaanuu
 210. gidaadaa
 211. bilisee
 212. Bor-tolti
 213. irranaa
 214. booraa
 215. obsee
 216. ammayyuu
 217. giiftii
 218. amantee
 219. iddooshee
 220. caalaa
 221. badhaadhaa
 222. moosisaa
 223. missiree
 224. dorgee
 225. kuulanii
 226. nadhii
 227. dammashee
 228. soolanee
 229. gaaddisaa
 230. tolaa
 231. shuree
 232. irranee
 233. dadhiituu
 234. gaanfuree
 235. hirphaa
 236. hirphaasaa
 237. kummarraa
 238. dhibbaa
 239. leensaa
 240. jaalataa
 241. leelloo
 242. bilisummaa
 243. kankoo
 244. obsaa
 245. karoorsaa
 246. tufaa
 247. milkii
 248. fiixee
 249. fiixumaa
 250. jigsaa
 251. abboomaa
 252. midhaqsaa
 253. midhaqsee
 254. magarsaa
 255. biqilaa
 256. luucee
 257. marartuu
 258. guddattuu
 259. hundumaa
 260. diimaa
 261. koorsaa
 262. saffisaa
 263. saffii
 264. benyaa
 265. galgaloo
 266. ganamee
 267. calqituu
 268. sooranee
 269. guyyaa
 270. soorettii
 271. daawwitii
 272. boonii
 273. boonsaa
 274. sardaa
 275. baacaa
 276. dabalee
 277. araaree
 278. jaamboo
 279. jootee
 280. jifaar
 281. hacaaluu
 282. warqee
 283. masaraa
 284. jaalalee
 285. ibsaa
 286. magartuu
 287. toltuu
 288. kanhiriyyaa
 289. jaagamaa
 290. kelloo
 291. toleeraa
 292. tumee
 293. kiloolee
 294. sanbatee
 295. tuulamaa
 296. meecaa
 297. hirphee
 298. duullaa
 299. ittafaa
 300. ittaanaa
 301. eebbisaa
 302. dungoo
 303. gaangul
 304. daangulee
 305. cangaree
 306. roobaa
 307. ayyaanaa
 308. gurbaa
 309. amiidoo
 310. shoraa
 311. masoo
 312. bisoo
 313. tokkaatuu
 314. sarbeessaa
 315. utuu
 316. urjii
 317. saami
 318. bulee
 319. camadaa
 320. Bulee-caalaa
 321. malkaa
 322. hambisee
 323. hambaa
 324. Malaa-mali
 325. barrissee
 326. kanbaraa
 327. waaqasaa
 328. olaanaa
 329. waqgaarii
 330. barsiisaa
 331. galgalee
 332. ibsituu
 333. beekumaa
 334. ofirraa
 335. firoomsaa
 336. haawwanii
 337. hundee
 338. sabboonaatuu
 339. eebbisee
 340. milkiisaa
 341. didaa
 342. lookoo
 343. bullukoo
 344. urgeessaa
 345. macheessaa
 346. murtii
 347. fakkii
 348. seenaa
 349. garbaa
 350. eebbaa
 351. diimee
 352. walalii
 353. dammakoo
 354. dammaqsaa
 355. bulchaa
 356. feenaan
 357. burqaa
 358. qaqqabaa
 359. bal'aa
 360. taanaan
 361. fala
 362. addunyaa
 363. xaafaa
 364. naaf
 365. ifaa