FANDOMMata-dureewwan Dabalata Edit

[Maqaalee Oromiffaa (Moggaasa)]Maqaa Edit

Mee Oromiffaan Xinnoo Haa Shaakallu Edit

1) Jechoota Nagaa

 • Akkam jirtu?
 • Akkam ooltan?
 • Akkam bultan?
 • Nagaatti!
 • Nagaatti oolaa!
 • Nagaatti bulaa!
 • Nagaan galaa!
 • Nagaan dhaqaatii nagaan galaa!

2) Ati amma maal gochaa jirta? - Ani amma Afaan Oromoon barachaa jira. Mee as irratti waa na gargaaruu dandeessuu? - Ee, ani waa si gargaaruu nan dandaya! Akkan maalfaa si gargaaru feeta? - Mee lakkoofsa tokko irraa hamma kudhaniitti naaf barreessaa! - Tole haa tahu! Kunoo, kanaa gaditti siif barreesseen jira.

 • Tokko - 1
 • Lama - 2
 • Sadii - 3
 • Afur - 4
 • Shan - 5
 • Jaha - 6
 • Torba - 7
 • Saddeet - 8
 • Sagal - 9
 • Kudhan - 10

3) Egaa, ammawoo maalfaa akkan si gargaaru feeta? - Gargaarsa keessan kanaaf mee daran galatoomaa! - Ammammoo maqaalee beeladoota manaa mee naaf tarreessaa!


Maqaalee Beeladoota manaa:

 • Sa'a
 • sangaa
 • qotiyyoo
 • waatii
 • jabbii
 • goromsa
 • jibicha
 • raada
 • reeffana
 • mirgoo
 • garabaqeessa
 • rimeessa
 • dorrobaa
 • dhaltii
 • hoolaa
 • korbeessa hoolaa
 • tumaalessa
 • xabboo
 • goromtii
 • re'ee
 • korbeessa re'ee
 • farda
 • ganyaa
 • qalaamaa
 • sangaa fardaa
 • ilmoo fardaa
 • gaangee
 • harree
  --- itti-fufama!

Harraaf mee nagaatti! Galmoo Lammii. 27. 10. 11

==== // ====Edit

Ulfaadhu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki