FANDOMMata-dureewwan Dabalata Edit

[Maqaalee Oromiffaa (Moggaasa)]Maqaa Edit

Mee Oromiffaan Xinnoo Haa Shaakallu Edit

1) Jechoota Nagaa

 • Akkam jirtu?
 • Akkam ooltan?
 • Akkam bultan?
 • Nagaatti!
 • Nagaatti oolaa!
 • Nagaatti bulaa!
 • Nagaan galaa!
 • Nagaan dhaqaatii nagaan galaa!

2) Ati amma maal gochaa jirta? - Ani amma Afaan Oromoon barachaa jira. Mee as irratti waa na gargaaruu dandeessuu? - Ee, ani waa si gargaaruu nan dandaya! Akkan maalfaa si gargaaru feeta? - Mee lakkoofsa tokko irraa hamma kudhaniitti naaf barreessaa! - Tole haa tahu! Kunoo, kanaa gaditti siif barreesseen jira.

 • Tokko - 1
 • Lama - 2
 • Sadii - 3
 • Afur - 4
 • Shan - 5
 • Jaha - 6
 • Torba - 7
 • Saddeet - 8
 • Sagal - 9
 • Kudhan - 10

3) Egaa, ammawoo maalfaa akkan si gargaaru feeta? - Gargaarsa keessan kanaaf mee daran galatoomaa! - Ammammoo maqaalee beeladoota manaa mee naaf tarreessaa!


Maqaalee Beeladoota manaa:

 • Sa'a
 • sangaa
 • qotiyyoo
 • waatii
 • jabbii
 • goromsa
 • jibicha
 • raada
 • reeffana
 • mirgoo
 • garabaqeessa
 • rimeessa
 • dorrobaa
 • dhaltii
 • hoolaa
 • korbeessa hoolaa
 • tumaalessa
 • xabboo
 • goromtii
 • re'ee
 • korbeessa re'ee
 • farda
 • ganyaa
 • qalaamaa
 • sangaa fardaa
 • ilmoo fardaa
 • gaangee
 • harree
  --- itti-fufama!

Harraaf mee nagaatti! Galmoo Lammii. 27. 10. 11

==== // ====Edit

Ulfaadhu.