FANDOMWeedduuwwan kun kan argaman toora intarneetii irraa dha. barreessaan isaa Malaakuu Tafarraa jedhamu isaaniin argachuu baa'uullee hojiin kun yoo banaa uummataaf (open to public) yoo dhiyaate kan morman natti hinfakaatu. Barreesaan isaa fuula kana ilaalanii yoo ta'ee yaada laachuu ni danda'a.Man ijjeerra cirrachoo fal’aanaan mulluu nyaatu 
Wal-ajjefnaam sirattoo jaal’aataan lubbu hin yaadu

Atii kittaakee gad xaafi anis kitta koo gad xaafa
Wayyaan Amaaraa kittaa dha
Atis jirta natti dhaami anis jirtaa sitti dheema 
Nagaan alaala jirtaa dha

Yommuu daaktuun birbir daaktu bookeen harbuu irraa gad-yaati
Yommuu gaariin washakkaatu moogeen antuuta fakkaatti 

As ooleen jirbii funaana sangaan kosoruutti aseene
Dasooree mudhii sinnaara siman gorroshuu kajeele
Akka bosonuu maseene

Gaaddissa yaa ilma danboobaa gaarri gamaa dabaqqaa dha
Gaabbita gaafan namoomee barrii namaaf dabarsaa dha

Yoon ijaaree yoon kabee diigi diigi naan jedhaa
Yoon siyaade naaf gamee fiigi fiigi naan jedhaa
Fiiguuf laftti koo tabba dhiisuuf barri koo in darba

Kottu Harree feenaa jennaan an teepha hin shaaru jettee
Kot wajjiin teenya jennaan an deega hin jaall’u jette
Deegni-illee akkaakuu miti yaa shaggee kaarru shifii

Oosanaan raada bitee yaa gumbii abbaan margee
Soodarii nyaara siree koo garaan qaata dide

Qilxuu guddaa gama keessaa yaa shuree garbuun asheetee
Sichoo guddaa mana teessaa kan fuudhee galchuu kajeelee

Dabbasoon boora tiksaa aguggitti reebani
Dosooree nyaara jigaa na dhungachuu feetani 
Maaf hidhiin koo na sirbaa

Alaakuu fardaan darbee hundee qilxuu qirixuu
Basaqoo sarbaa shaffee lamatuu tarkaanfadhee
Durbeen qeerro hin jibbitu biyya kootiin si lixuu

Coqorsa kee yaa waaraati micciramee gaafnii hoolaa
Gorora kee na obaasii ittinan gaaf lama oolaa

Manni abbaa kee Jimma keessaa kan nagaadeen bira yaatu
Jaalala keetu irraa keessaa kan garaan kee jibba yaadu


Wayyaa Wayyeessaa Gondee Jotee yaa soddaa Limmuu
Kaarruu baddeessa goote xinnoo yaa gomjaasiftuu Harka na boraasiftuu

Yaa kalaala kuttuu koo karaan Gimbii duudeeraa
Yaa alaala dhuftuu koo garaan shifxii fuudheeraa

Baddeessa yoo muran maalii gatamaa qilensii hin raasuu
Adeemaa yoo bulan maalii rakkataa bineensi hin nyaatu

Kan murtee mana hin ijarree maaf laga dhadhabdaa heennaa
Kan dhuftee nama hin ilaallee maaf namatti dhaamta seenaa

Bosonuu maaluma uumee kan sokorruu keessa dheedu
Abbayyee maaluma goonee kan sokossuu keenya eeguu

Mana ijaarrachuun baayeessaa shimalaan kabuun kun maalii
Nama jaal’achuun baayeessaa tokko ijaan qabuun kun maalii

Ijaarrataa mana qaalluu wayyaa Baaccuu jalli kuulaa
Ilaallataa nama jaallu mata fanxoo irraa siibuusaa
Mataa fanxoo dargeggeessaa, dhiiga ijollummaa balleessaa

Baddaa buleen ala ijaaja farsoo wuleetti naqu
Mashaaqulee dhala jaarsaa qalloo qileensi taphisiisuu

Dabbasoon boora qalee mootiin warqee sagalii
Gaggabdoo koo na qabee loosii laphee na qabii

Yaa ijaaraa Abbaa Caafee qaalluun galma isaa bulaa
Yaa ixaana abbaan dhalchee kaarruu mormaa mashaaqulaa

Anqaaqu guraa mala yaa hurrii dachaa muummee
Xiyyoo ija kee kuule, simbo si gubbaa tuulee
Kan kaarruun uraa manaa siin likkii nama uumee?

Qilxuu kee murii hin jennee murii gabaabsii hin jennee 
Baala geeshee baala hoomii
Michuu kee jibbii hin jennee gaafa oole gaafa qoomnii

Garaachii saree in jigee tiruun attam haa ta’u
Garaan si mallee hin didee jiruun attam haa ta’u

Guduuruun ba’eetani Gommaani ba’u dadhabee
Uggum yaa karaa Gommaa karaa Gommaa ammaan ba’aa
Ururuu bareettan qophaa rafuu dadhabee
Uggum yaa garaa gowwaa garaa gowwaa naan taphaa

Badda Naqamtee yaa Leeqaa haarreen garbuu keessa yaatee
Naganuu kee-illee nan beeka giddii hin qabdu kee na nyaatee


Gidaamiin kan Buushan Waatoon kan Abbaa Reebu
Ijaajjii na miijanii, taa’i nattii miidhagii 
Qalloo akkaa farsoo dheebuu gaarii kan irraa hin beeku

Teepha looni teepha harree teepha harree lamaan bitu 
Sheballee sarbaa billuu kee taree namaa hin lixuu

Shaggarii kutaan haalaadaa yoo kutaa naaf foote maalii 
Haalkanii fi guyyaan si yaadaa yoo dhugaa naa goote maalii


Mana keessan gajallaa fiixeen gufuu gad-cabee
Sagalee kee dhaga’een fiige dhufuun dhadhabee

Yaa mucaa bukee qilxuu, otuun siif jedhee cichuu
Na irraan baafattee michuu
Yaa mucaa bukke kaakiltii, eega heerumtee gaaritti 

Saanni kee guutee jedhee okolee kee hin fanniisuu 
Fokseen qoraasa malee
At ni-eerumtee jedhee dabaree kee hin jallisuu 
dhokseen sii faarsa malee

Kalessii gabaa Guyyoo iftaan duulaa Gittanii 
Bareedduu sarbaa yuukoo ilkaan kuula miicanii

Mana ati ijaarrattee beeka fuulee gabaa Gondoree ti
Nama ati jaalattee beeka nama garaan hokkotee ti
Nama garaan hidda yaasee natuu maqaa sirraa baasee

Yaa biiftuu ji’aan qixxee si gosseem Gambeela koo
Yaa diimtu lipha-liphee sitti obseeraam beela koo

Otuun ijaaruma ijaaruu lafeen dhaddee na waraanee
Otuun si jaall’uma jaallu lafee dhabdee na gattaa ree?

Yaa baaqilaa mana irraa kabaan manaa gubatee 
Yaa Waaq ilaa in argitaa jabaa na irraa fudhatee

Yaa naggaadee Gommaa Yaayyoo mootiin boyyee sooma soomaa
Yaa alaalaa dhuftuu koo kooti fi kan kee hin oole hin oolee

Atis wandaboo kee fidii anis wandaboo koon fidaa 
Waan ittiin galaana daaknu
Atis dhoksii na jaalladhu anis dhoksen si jaalladhaa
Waan ittiin garaa wal-raafnu yommu wal-irraa fagaannu

Obbo Jooteen waa qaleera wanaagaan foonuma nyaataa 
Yoo samaanteef naaf samaanii maamulle koo naaf gameeraa 


Faraanjiin dildila hiite laaxaa baar gamattii guuru
Bar sadiin irriba dhiise rakkoo abbaan ofitti fuudhu

Yoo sangaan qotuu didee Bribiriin gad-buusani 
Sakkoo buusanii qaluu
Yoo jaarsii rafuu didee mimixaa ija-busani
Bullukkoo itti aguuganii shaggee fuudhanii baduu

Jimma foo Jimma Jimmaa walakkaat Gibeef malee
Jirraa foo jirra jirra wal-aargaat dhibeef malee

Mannii abbaayeen kee ijaaree inni guddan sibilaa
Ana hin wayyu ree hiriyyaa kee inni guddaanoo si miidhaa

Rukuteen harree geessa yaatee kaa gabaan Billoo
Dungujee qarree leensa nyaatee kaa gabaabino
Iddoo gabaabina ishee shitto gabaa bita ishee

Baddeessaa lamaan dame karaa keessa dhaabataa
Adheessaa namaaf malee garaa kee na jaall’aataa

Wallaggaa yadii madoo saanni hin dhallee dull’achaa
Waldhabneem anaa fi atoo waan hitaane dubbattaa
Jaarsa hin taane dhungattaa

Yaa lasaallasee kutame, beenu wajjin galla qullaa kee
Achittu in binna wayya kee

Yaa Haaru Abbaa Mangasha gubatera baalli hiddi 
Acaalu abbaan horii kasaareera abbaan hidhii

Badda baaqilaan asheeete dhangaggon ittoo ta’aare
Abba da’iimaa na seete, abba da’imaa isaa jeeje 
Dargagoon iddo dhabaa ree?

Yoommu gugeen baala raaftu soofeen addesse rigaa koo
Yoommu narraan tokko yaaddu maalan baleesse irriyaa koo

Ani mana dalgeen ijaara dagalee beekte murtaa ree?
Laga irra demeen siin waamaa sagalee beekte dhufta ree?

Mana keessan gajjallaa fixeen gufuu caccabee
Sagalee kee dhaga’een figee dhufuu dhadhabee

Axanxarii keessa loona laafto guddaa burkutaa’e
Ati attamin teessa yoona natto guyyaan dukkanaa’e

Attaminan mura geeshe saanni Amaaraa hindheedu doobbii
Attaminaan dhufa beeke namni alaala hin beeku qomni

Eega ofii dhadhaabatte dhadhaabadhuu naan jedhii
Darbeetan dhadhaabdha falaxaa dhibe miti
Eega ofii barbaadatte barbaadadhu naan jedhii 
Darbeetan barbaadadha alagaa dhibe miti
Alagaa fi dhagaa daaku lafa dhaqanii baasuu
Jajjabaadhu anaa haa nyaatu 
Nafsee keef homaa hin taatu qaree kee fayya hin baatu

Saayyan Abbaa Galate addi duwwat dhalatee
Yaa subboo dabaladhu yaa qeerro maraxadhu 
Gatiin durba hin rakasee

Silaa shaashiin siif bita maalan shaashi siif bita maal atoo hin shurbannee
Silaa raajiin sitti himaa maalan raajii siiti himaa maal atoo nan dunuganne

Eftaan Daabanaa galla simaan duule Abbaan Sayyoo 
Ilkaan walalaa damma siin maal uumee Waaqayyoo 

Waaqayyoon maalan godhee kan bokkaa rooba dhowwee 
Qileensa gad-kachiisu
Abbayyee maalan godhe kan shaggee laga dhawwee 
Bineensa na nyaachiisu

Bishaan waraabatatniitu tabba irra dhaabbatanitu 
Boombiin liixnaan gad-dhangalaasu
Ijaan wal jaal’atanitu qoomniin dhibnaan
Dalga ilaalu maa boossa ana haa dhangalaasu

Mannii keessan haa jiguu situu ijaarrataaf malee
Warri keessan na jibbuu situ na jaall’ataaf malee

Yoo kaleessa adeemanii har’aaffa Gimbii ga’u
Yoo bareedda yaadani mucca dhalatu ta’u

Karaan mana kessani dandit-na fide goruu? 
Maali jarii baaccuun kun jaartiitii qaree qoruu?

Yaa ijaara Tasamaa Damuseen hoolaa qalee
Wal-iaalaa dabaraa? lalisee koo naaf gamee

Uttuu roobuu bollaqqe dhagaa diidaa waqarruu
Uttuun boo’uu na gatte anaa fi sin haa agarruu

Harree koo yaa baaburii karkarroon saafaa dhalaa 
Laphee koo qabaa bulii qallayyoo akka maatabaa 

Kaleessii-illee Dafinoodha xaafi tabba jala meesu 
Bareedni ishee anciroodha gaari sarbaa jala beeku

As hin oole Jimman oole haguddu koomee bitaachaa
Ani sin qodne si-naqoode ani lubuu koo irraan siin jaalla

Agadaan agaduma nyaadhu sanaafica kee
Alagaan alaguma jaallu qalloo fira kee
Yaa timboo gabaa kaleessaa sin bite malee sin xuxnee
Yaa dimtu magaala leensaa sin argee male sin hinquufnee

Andoodeen wayyaa hin adeessu lakkii kuttaa sana miicii 
Anafoo silaa hin dhageessu lakkii gurbaa sana dhisii 

Yaa dhadee ya-hadhaa mi’a yaa bineenti dorrobdu 
Naagateem ya-hadha firaa atto hiyeessa hin qoqqobdu

Sinbiroo shawu shawu Goondee lafti kootichaa
Dubbichoo silaa hin ta’u boosse maaf na boosifta

Anqaaquu sinaataraa dhadeen nyaatte godarree
Kan kaarruun guraamalaa nadheen taate joofare

Atarii dachaa facaasu warqeen akka daabanaa ti
Hin bo’iin anaa lolaasu yommuusoo akka jaalalaa ti

Shaggarii gulufaan deemaa yaa hawwaara mula koo ti
Kopheedhaan na dura yaati mamagaaleen biyya koo ti

Bosonuun coomtee jennaan Sanbateen foon bitattee
Yaa qallo shooxee jeennaan qarbaxeen qooqqifattee

Bosonuun coomuma coome kan sokooru keessa dheedu
Abbaa kee maaluma goone kan sokoosu keenya eegu

Gammachuu yaa soddaa koo Gibee daaktu sadeet nyaate
Wa naaf hin maltu yaa hiriya koo garaan didee tokko yaadee

Otuun kusaaye haamu sinnaara bishaan nyaate
Utuun mukaa’e taa’u essaa na biraan baate
Shagee yaa giramaashee

Yaa qilxuu Bookkaa Bulii kot-jaldeessa leenjifnaa
Yaa michuu moofaa durii kot-baleessa deebifnaa

Innaa mana ijaarani kombolcha dhaabaa muruu
Mixoo dagalee muruu
Innaa nama yaadani boroon mana saaqani
Bakkalcha ilaalaa buluu bakkalcha goodaa Sayyoo
Atam na goota wayyoo

Xaaxeessaa daari gubba maaf qotta xaafi adii
Raateessaa maali qabda maaliin na dhoofte ati

Qotee qoteen dalga meesaa Naqamtee jirti jabbiin koo
Sabee sobeen of jabeessa garaa kee jirti qalbiin koo

Silaa bunan siif qala buna duuda hin qalani
Silaa si duukaan galaa durba duukaa hin galani
Koo na duuka gali atii

Kormaa hindaaqqo keessani inni adiin lagaa gala
Morma haallaaloo gootani isin fa’iif namaa gamaa

Yaa qilxu irratto qilxuu yaa baddeessaa cirrachoo
Yaa michuu irratto michuu wal ajjefna si irratto

Saawwalii keenya keessa kuuma gaallamoota
Ilkaan kee inni goodaa tumaa moo dhaloota?
Yoo tumaa tortorii yoo dhaloota tolii

Duubana roobee malee Boojii qileensa hin qabu
Fuulan godoomee malee Boranni iyyeessa hin qabu

Akoon buna amacci buni akkoo hin gubatuu
As siqii natti himi gurri koo hin hubatuu

Anii abbaa kee beeka Sanbatoo Galaanii
Loosi naan dhungadhuu wandaboo jalaanii

Kuula uffadheen kuula miicaa Jimma hin nyaatu foon haandaaqqoo
Siin abdadheen fuudha dhiisa sin hin mararru ijoollumman koo

Baddeessaa jalaan gad-yaane kormi qaallu gaana gaansaa
Akkeessa jarreen shamaanee mormi taakku lamaa baasaa

Boqqollo laga Amayyaa qalqalloo laman muree
Eda abjuun wal haammane wandaboo jalan bulee

Ya jala buufata gaangoo iraangadee finqilaachoo
Yoo nama dhuunfatan taatee siin argadheem misraachoo

Okkoteen bishaan dhaqxii gufuu yaaban gubbanaa
Dombooshee gilaa maddi dhufuu yaa ishee gubbanaa

Gubbaa mana katamaa robeef labeessii hin marguu
Tubbaa mataa jamjamaa bo’ee malee si hin arguu

Gabaan Dafiino baddee kan dur dhangaggoo biittuu
Amma jaarsa-illee hin dhabdee kan dur dargaggo didduu

Kumaraan tumaa tumaa amartii qalloo tokkoo
Tur amman si irraa kutaa gurbatti farroo tokkoo

Duuba duuba Abbaa Sorii amuumaan garbuu haamaa
Suuta suuta naaf boo’ii na dura badduu baataa

Nagaadeen yoo duute maali mandaraa Joteetti awwaaluu
Hidhii kee yoon xuuxee maali kan damma bookee fakkaatuu
Damma bookee isa kaniissa takka xuuxeen gad-siidhiisaa

Mana atii ijaarratte beeka lafaa gabaa Gondoree ti
Nama ati jaall’ate beeka namaa garaan okkote ti
Nama garran hidda yaasu nama garaan jibba yaadu

Bakkaniis caccabee laafto seeranii gogsuu
Haalkan ciisan dhadhabe guyyaa deemanii obsuu

Yaa qamalee yaa gugee in godaane warri Iluu
Na waxxalee na gubee in bobaane wajjinoo

Robii robii yaa bookkaa inni gara abbaa kuraa
Bo’ii bo’ii yaa garaa imimmaantu abbaa furaa

Inni xaafii tuule tuulee inni kaan gate cidii isaa
Inni gaarii fuudhe fuudhee inni kaan gatee horii isaa
Ani maafan gata birri koo barbaade hin fuudhu likki koo?

Shaggarii gaditti boolla lafa ilmaan booyye itti duute
Mar’anee walitti boonyaa akka ijoolle haati duute

Ijoolleen Sibuu Siree faanosii bobeesitee
Ofi kee raafte bultee na xabdiin bobeesite

Akka inni ishetetti meesi gomanni ashetu ga’eera
Akkuman taa’etti taa’ii koo mallii adeemssa ta’era

Dhabii dhaabii goodarree kee jala deebitu caffee dha
Raasi raasi goofaree kee qabbaneessitu laphee dha

Baddaan-illee migira goromsi raada dhalee
Har’aaf illee si bira boriin siin yaada malee

Axanxarii laga soole gowwaan mukaa dhoqonuu dha
Barbaacha keen laga oole akka korma bosonuu dha

Samaroo keessan adeema waanan jirbi bituu seetee
Adamoo keefan adeema waanan sirraa cituu seetee

Yoo haarren Saasiga baate komeen hawwaare biyyoo dha 
Yoo shaggeen saamicha taate Koo ishee magaala xinnoo dha

Obboo Joote Abbaa Iggu jaarsa ariin ball’essitee
Kutaa foote naan fidduu nacci-arri fakkesiitee

Arkiiftu idda machaaraa tephaa lafaa fuutee ijoolleen
Achittu sittan marmaara eega maqaa-fuut hin oollee

Bishaan waraabbiin hin oollee ceene waraabbanna cooree
Silaa wal-jaalalli hin oollee teenye wal baanna akka ijoollee

Utuun hin cabaa beekee cabees hin baddaa beekee hin kolaasuu abraangoo
Utuun sin dhabaa beekee siin dhabeen galaa beekee hin lolaasuu imimmaan koo

Yaa baddeessaa muka soolee mootiin mukaa dhoqonuu dha
Barbaacha keen laga oolee akka kormaa bosonuu dha

Shimalan muraa yaa geeshee mana bantii gad ijaaruu
Si jalan bulaa akka ilmoolee anaan qalbii namni hin caaluu

Hoyaa biyya dardaraa gafarsii ciisee hin dhaluu
Ka’een iyya qaanqanaa anoo si dhiise hin galuu

Atobusiin Amboodha bu’ee karaa Wallaggaa
Atis jiru koo jette anis jiru koon jedhee dhibeem karaan wal-argaa

Ani abbaan jiruun ta’ee waanbadee barbaaddadhuu
Waanbadee akaakoo durii yoo dhabdeef na waamadhu

Quba hin ka’iin kaa si hiddaa wajjiniin nyaanaa damma-illee
Ormaa hin yaadiin kaa siin jibbaa wajjiniin baana ganna-illee

Iyyaasuun hin daakkachiisuu talbaa willee lamaan daakee
Gaangoo hin qabuu hin shaakalsiisu, silki hin qabu hin dawwalchiisu
Nagaa qilleensattan dhaamee
Sitti himeera moo hin tamsaasee?

Albeenii tumaa faranjii citaa faranjii hin haaminaa
Warraa akka Kitaaba Rabbii isaan garmalee hin waamiinaa

Ijaareen dallaa diiga huummon dannabaa galtii
Dasooree sarbaa duuda kuunnoo shandabaa galtii

Hiddinee fooneef malee kutaan kan abbaa jirbiiti
Iyyinee boonyeef malee mucaan kan abba birriti

Ol kaanaan bakkee Gumaa gad kaanaan bakkee Gumaa
Goosuu mataan isaa cabee
Ol kaanaan laphee gubaa gad kaanaan garaa muraa 
Mala maal na gaafatta koo iyyuu karaa isaan dhabee 

Karaa ishee Asoosaa dhaaqxu manni Maammitee qulfi dha
Mataa kee shaashiin hidhuu Garaa sabbataan hidhuu 
Wal hin agarruu qurxii dha, yoo wal agarree dubbii dha

Daagujjaa keetiif miti tamboon kee daraareera
Gaarummaa keetiif miti simboon kee na raaseera

Daagujjaa qabbana laaftoo qophamakoon aramsiisee
Kan mudhiin shafshafaa gaangoo ko’ummakoof na dhaphisiisee
Ko’ummaa koo yaa taphisiisa; si gaarii nama dhaphisiisaa

Bishaan abbayyaa lamaa burqitudhaan jaatamaa
Isaan obbolaa lamaa quxusuudhaaf naa gamaa
Mucaa quxusuu boddee, laga ijaajjitee boosse na maraachitee oolte

Jaldeessii duulaa galaa karaa manaa abbaa Bantii
Ka’een si duukaa galaa yaa ishee ilkaanni warqii

Uggaan Shaggarii gad duuluu boyyeen bisingaa kolaasaa
Yommuun waa’ee kee gad fuudhu taa’een imimmaan lolaasaa

Bakareen qeeransa baasee hin uffadhu irruman ciisa
Waan atii gataa na goote hin dubbadhuu ittumaan dhiisa

Abbaa Gulummaa yaa rorroo dhiqatee hin nyaatuu jaldessii
Shaggee shurrubbaan jorooroo ija kee hin baatu dabeessii

Yaa qabee guchuma diimaa sit-hodhee natuu kalaalee
Yaa shaggee guntutaa biilaa sit-obsee natuu maraatee

Aduun hin dhiinee guyyaadha kormi saree mana hin eeguu
Waanti nu taanee guddaa dha Rabbi malee namni hin beekuu

Qotee qoteen dalga meesaa Haarargee jirtii jabbiin koo
Sobee sobeen dalga ilaalaa gara kee jirtii qalbiin koo

Bisingaa baalli hin addaatu maaf baalli addaatee midhaan koo
Hiriyyaan nama hin kaddaatuu maaf na kaddaate hiriyyaa koo


Yoo mana ijaarratanii kombolchaa dhaabaa muruu 
Mixoo dagalee muruu, hidda kalaalaa muruu
Yoo nama jaallatanii boroon mana saaqani 
Uurjii lakkaawwatani bakkalcha ilaalaa buluu

Naqamtee yaa biyya Leeqaa laftii dhaabbatan gabaa dhaa
Nagattee kee illee naan beekaa namni jaall’atan badaa dhaa

Shawaa irraa gad naanna’een Naqamteen ga’ee bulee
Eda maqaa si dha’een irribaa malee bulee

Yoo robeef silaa ganna calcalii waraabbannaa
Yoo duneef silaa hin bannaa sinsinni wal jaall’anaa

Yaa mana Baacaa Sillaase gaangoon midhaan sallaqi goote
Maaf na ilaalta akka waarsaa baal’ee ijaa lasasii goote
Nan dhungattuu xambasii gootee


Garrachii saree jigee tiruu maaltu waada ree?
Garaan si malee hin didee jiru maaltu yaada ree?

Heennaa walakkaa Gibee baaburrii barii hin daakuu
Innaa wal argaan dhibee seenaafaa waliif dhaamuu

Waanbadeen buttaa hin qaltuu Birruu Abbaa Ammayyaa malee
Natti aantee qullaa hin raaftu na-yyuu siif wayyaaf malee

Mana Jaall’ataan ijaaruu dagalee jalaan sussuquu
Malaa jaalalaan wal’aalee halkan moo guyyaa wal quufu

Yaa titiisa ilkaan cabaa maal sareen sagal dhaltuu
Yoo itti dhiisan maal qabaa yommuu isheen kachachaltuu

Kan fardaan darbuuf jirtuu maaf kooraa na baachiiftee
Kan barbaaddachuuf jirtuu maaf qorra na nyaachiiftee

Bakkannisii haroo jigee kophaa sawwaa hin yaasanii
Ittan dhiisa yoo dhibee kophaa nama hin yaadanii 

Roobiin Abbayyaan galuu galaana irra shaakkisaa
Bifaan hamma kee hin ga’u garaat natti roorrisaa

Yoo dheedan haa dheedanii gaarattan baasaa burree
Yoo beekan haa beekanii daaran si baasaa surree
Nagaadeen kurmuu buutee gogaa feetii kaa yoonaa
Shaggeen koo mukuu duutee kophaa tessikaa yoonaa

Didibbeen asheete asheete kooniin dinbilaala daakaa
 Sijibben adeeme seete horiin biyyaa namaa baasaa

Akkuman daaketti dakii gommanni asheetuu ga’eeraa
Akkuman taa’eetti taa’i koo malli adeemsa ta’eeraa

Sangoota kuullee diddimtuu Gammadaan booyyee waraanee
Kan boddee quufnee wal-dhiifnu ammanaa fi boonyee maraannee

Otuun ijaaruma ijaaruu lafeen booyyee na waraanee
Otuun si-jaalluma jaallu booree dhabde na gattaaree

Yaa galaana daabanaa silan hin guuta moo hin darbaa? 
Maaf garaan na raafamaa silaa in duuta moo in bada?

Maaf sawwa baajii gad-ooftaa maaf re’ee na tiksisiiftaa
Maaf nama raajii na gootaa maaf qe’ee na jibbisiiftaa

Jiboota maali qabna yoo kormaa baajii malee
Firooma maali qabna yoo kolfaa ilkaani malee

Biyya sareen gaallamoota qurupheen daarii irraa hin baatu
Jibba malee maal nagoota rukuttee aarii ana hin baatuu

Bakkanniisa duubanaa muka araaraa Waaqayyoo
Arganii dhabuu kanaa nu baraarii Waaqayyoo

Yaa qilxuu gama Adaree otuu irra muratanii 
Warraatti michu gadhee utuu irraa fudhatanii
Jinfudhaan tumatanii hamma ishee hubatanii

Wayyaa Abbaan Rooba dha’uu kan Roobaa lafaan haaruu
Otuun mirga kee bulee bor coomaaf lafaa hin ka’uu

Jaarsii hin beela’ee yaa jaartii yoo xuwwee irra keessee maali
Natti dheeratee marmaarsi yoo torbee irraa keessee maali
 
Biyya Jimmaa Abbaa Jifarii daalachoon gabaatti aleeluu
Ijaa jibbaan na ilaalii jaalala garaan haa beekuu

Yaa hoolaa gabaa Goorii mandarraan ajjeseeraa
Of harkaa qabda koorii nu dharraan ajjeesseera

Maaf mana ijaarta yaa Baashaa gaangoon midhaan sallaaq gootee
Maaf na iaalita akka waarsaa baallee ijaa lambas gootee

Mee garaacha naaf murii cammiseen bishaan dhugaa
Mirgamoo bitaa rafta qaxxiseen ji’aan dhufaa

Dubartiin galaana hin daaktu Goobanee xinnoon lixxeetti
Isattiin garaa na raaftu goofaree shittoo dibdeetti

Adii qalloo yaa sariitii yaa billiqqee mana duubaa
Anii fi atoo kan waliitii yaa sinniqqee qoma duudaa
 Kot-wajjiniin kolfa duunaa

Aduun hin dhiinee guyyaa dha kormii saree mana hin eeguu
Waanti nu taanee guddaa dha Rabbii malee namni hin beekuu

Harreen koo bullaa bullaadha bullaa miti boora booraa 
Gamteen koo guyyaa guyyaadha guyyaa miti yoona yoonaa

Baddeessaa keetoo jigee baala adaamin gad hordaa 
Fakkeessa keetoo dhibee maal ilaaleetan obsaa

Mana ijaarratta jedhu kombolchaan kabdaa jedhuu kan bobeessan mukumaa?
Ana jaallata jedhuu tokko ijaan qabdaa jedhuu kan odeessani dhugumaa?

Yoo qotteef gaara qotii bajjiin qaqaroo qabaa 
Yoo sobdeef jaarsa sobii qerroon nagaroo qabaa

Daalachoo kee yaa mardaasaa sawwa okolee lama guutuu
Jaalalaa keef na maraachaa yaa boddosee nyaaraa guutuu

Kusaayyeen boroo koo jiraa bajjiin rooba keessa hin qottuu
Mukayyeen qophaa koo jiraa arbii duuba keenya hin dhuuuftuu

Harree Likkaasaa Likkaasaa silaa gangee dhalte laataa? 
Maaf xiyyoon ijaa si laafaa silaa waan kee dhabde laataa?

Didibbeettan sawwaa yaasa lafti ishee dirree akkaa waashaa 
Limxii akka Waaqa arfaasaa namni isheen qixxe dha laataa? 

Harrojjiin jirbiin wal reebaa baddaan goodarreen wal reebaa
Shurrubaa murii gababsii shaggee goofaree bareeda

Kormi hindaaqo mana hin eeguu adalli maal fidee laataa 
Dur abbaan koo kana hin beeku jabannii maal fidee laata